Šíření Dobré zprávy

Jak se stát křesťanem

Mnoho lidí hledá Boha. Pokud jsi jedním z nich, tak bychom Ti rádi řekli, že Bible má to, co hledáš. Obsahuje odpovědi na otázky ohledně smyslu bytí a - což je nejdůležitější - pomůže Ti porozumět, jak si vytvořit správný vztah s Bohem.

Zde je několik vybraných veršů:

Bůh Tě miluje

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. (Římanům 5,8)

Všichni jsme hříšníci

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. (Římanům 3,23)

Jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden´.(Římanům 3,10)

Boží řešení našich hříchů

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. (Jan 1,12)

Všichni mohou být zachráněni i v tomto okamžiku

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu. (Zjevení 3,20a)

Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. (Římanům 10,13)

Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. (Jan 20,31)

Přijmi Krista za svého Spasitele právě teď. Modli se následující modlitbu:

Vyznávám Bohu, že jsem hříšník a věřím, že Pán Ježíš Kristus za mé hříchy zemřel na kříži a vstal z mrtvých, abych já byl ospravedlněn. Já Ho nyní přijímám a vyznávám, že je mým osobním Spasitelem.

Najdi si sbor

Když přijmeš Krista, je dobré se modlit, abys našel místní sbor, jehož učení je založené na Bibli a který ti jako křesťanovi pomůže dál růst. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. (2. Petrův 3,18)

Ujištění pro věřícího

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Římanům 10,9)

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5,24)Změněné životy
Svědectví: Moje první BibleKe své první Bibli jsem se dostala tak trochu náhodou roku...
– Lenka
Celý příběh »
Svědectví: Příběh syna známého českého herceChci se s Vámi podělit se svou životní zkušeností.
– Pavel
Celý příběh »