Šíření Dobré zprávy

Jak se stát křesťanem. Jak navázat správný vztah s Bohem.

Mnoho lidí hledá Boha. Pokud jsi jedním z nich, tak bychom Ti rádi řekli, že Bible má to, co hledáš. Obsahuje odpovědi na otázky ohledně smyslu života a což je nejdůležitější, pomůže Ti porozumět, jak navázat správný vztah s Bohem.

Zde je několik textů Bible:

Bůh Tě miluje

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. (Římanům 5,8)

Všichni jsou hříšníci

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. (Římanům 3,23)

Jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden´.(Římanům 3,10)

Boží lék na hřích

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.      (Římanům 6,23)

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. (Jan 1,12)

Všichni mohou být zachráněni

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu. (Zjevení 3,20a)

Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. (Římanům 10,13)

Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. (Jan 20,31)

Moje rozhodnutÍ přijmout Krista jako svého Spasitele

Přijmi Krista za svého Spasitele právě teď. Modli se následující modlitbu:

Vyznávám Bohu, že jsem hříšník a věřím, že Pán Ježíš Kristus zemřel za moje hříchy na kříži a že vstal z mrtvých pro moje ospravedlnění. Nyní Ježíše přijímám a vyznávám jako svého Spasitele.

Hledání církve

Po tvém rozhodnutí přijmout Krista ti doporučujeme po modlitbách vyhledat některou z místních církvi, jehož učení je založené na Bibli, ve které bys našel společenství, které ti pomůže v růstu ve víře jako nového křest'ana a v poznání čistého učení podle Bible.

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. (2. Petrův 3,18)

Jistota víry

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Římanům 10,9)

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5,24)

Tato jsou ale zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Jan 20:31