Šíření Dobré zprávy

Doporučená čtení

Tématické oddíly z Bible.

Historické události

Stvoření Genesis 1 a 2
Pád člověka Genesis 3
Noemova potopa Genesis 6-9
Povolání Abrahama Genesis 12,1-9
Vyvedení Izraelců z Egypta Exodus 11-14
Zasvěcení chrámu 2. Paralipomenon 5-7
Zajetí Izraelců v Babyloně 2. Paralipomenon 36
Obnova Izraele po zajetí Nehemjáš 8 a 9
Zaslíbení přicházejícího Mesiáše Izajáš 9, 2-7
Žalm 22
Izajáš 53
Narození Krista Matouš 1,18 - 2,23
Triumfální vjezd Lukáš 19, 28-44
Poslední večeře Marek 14, 12-26
V zahradě Getsemanské Matouš 26, 47-56
Zapření ježíše Matouš 26, 47-56
Vzkříšení Krista Lukáš 24
Jan 20
Nanebevstoupení Krista Skutky 1, 1-12
Seslání Ducha svatého Skutky 2, 1-21
Obrácení Pavla Skutky 9, 1-31
Hrdinové víry Židům 11

Duchovní zásady

Desatero přikázání Exodus 20, 1-17
Kázání na hoře Matouš 5 - 7
Zlaté pravidlo Matouš 7, 12
Největší přikázání Matouš 22, 36-40
Spravedlnost skrze víru Římanům 3, 19-28
Královský zákon Jakubův 2, 8
Římanům 13, 8-10
Ježíšovo nové přikázání Jan 13, 34-35
Křesťanská láska 1. Korintským 13

Doktríny

Boží velikost a lidská nicotnost Izajáš 40
Dvojí zjevení Boha Žalm 19
Provinění lidstva Římanům 1, 18 - 2, 16
Vykoupení Levitikus 16
Římanům 5
Znovuzrození Jan 3
Ospravedlnění vírou Efezským 2, 1-10
Galatským 2, 16 - 21
Kristus, dobrý pastýř Žalm 23
Jan 10, 1-18
Druhý příchod Ježíše Krista Matouš 24
2. Tesalonickým 1, 7 - 2, 12
Poslední soud Zjevení 20, 10 - 15
Nové nebe a nová země Zjevení 21 a 22

Pravidla křesťanského života

Vztahy v křesťanské rodině Efezským 5, 22 - 6, 4
Vzor manželky a matky Přísloví 31, 10 - 31
Manželství a rozvod Matouš 19, 3 - 9
Malachiáš 2, 14 -16
Cizoložství Přísloví 6, 23 - 33
Marnotratný syn Lukáš 15, 11 - 32
Vztah zaměstavatel-zaměstnanec Koloským 3, 22 - 4, 1
Principy podnikání Žalm 15
Oddělení se od světa 2. Korintským 6, 14 - 7, 1
1. Janův 2, 15 - 17
O posuzování Římanům 14
Nést ovoce Jan 15
Moudrost shůry Jakubův 3, 14 - 18
Zodpovědnost křesťana Římanům 12 a 13
Správa majetku 2. Korintským 8 a 9
Vydávat svědectví Matouš 28, 18 - 20
Jan 17, 18 - 20
Vroucí modlitba Římanům 12 a 13
Poklady v nebi Matouš 6, 25 - 33
Pomíjivost lidského života Žalm 90
Následky odvrácení se od Boha Ozeáš 4, 1 - 11
Příčiny bojů Jakubův 4, 1 - 4
Hodnota duše Marek 8, 36 -37

Související články