Šíření Dobré zprávy

Praktické rady do různých životních situací

Co k jednotlivým tématům říká Bible?

V obavách Žalm 34, 4
Matouš 10, 28
1. Timoteovi 1, 7
Židům 13, 5 - 6
V úzkostech Žalm 46
Matouš 6, 19 - 34
Filipským 4, 6
1. Petrův 5, 6 - 7
Při upadání do hříchu Žalm 51
1. Janův 1, 4 - 9
Při ztrátě blízké osoby Matouš 5, 4
2. Korintským 1, 3 - 4
Když jsem zahořklý a kritický 1. Korintským 13
Při zakrývání hříchu Přísloví 28, 13
Při odmítnutí Římanům 8, 31 - 39
V depresi Žalm 34
Při hrozbě katastrofy Žalm 91
Žalm 118, 5 - 6
Lukáš 8, 22 - 5
Při zklamání Žalm 23
Žalm 42, 6 - 11
Žalm 55, 22
Matouš 5, 11 - 12
2. Korintským 4, 8-18
Filipským 4, 4 - 7
V pochybách Matouš 8, 26
Židům 11
V krizi Žalm 121
Matouš 6, 25 - 34
Židům 4, 16
Když se ztrácí víra Žalm 42, 5
Židům 11
Při opouštění domova Žalm 121
Matouš 10, 16 - 20
Když se cítím sám Žalm 23
Židům 13, 5 - 6
Při potřebě Boží ochrany alm 27, 1 - 6
Žalm 91
Filipským 4, 19
Když potřebuji Boží vedení Žalm 32, 8
Když potřebuji Boží pokoj Jan 14, 1 - 4
Jan 16, 33
Římanům 5, 1 - 5
Filipským 4, 6 - 7
Pravidla pro život Římanům 12
Při překonání problémů Žalm 6
Římanům 8, 31 - 39
1. Janův 1, 4 - 9
Vyslyšení modliteb Žalm 4 Žalm 42
Lukáš 11, 1 - 13
Jan 17
1. Janův 5, 14 - 15
Ochrana Žalm 18, 1 - 3
Žalm 34, 7
V nemoci a bolestech Žalm 38
Jakubův 5, 14 - 15
Římanům 8, 28 a 39 - 39
2. Korintským 12, 9 - 10
1. Petrův 4, 12 - 13 a 19
Ve smutku Žalm 51
Matouš 5, 4
Jan 14
2. Korintským 1
V pokušení Žalm 1
Žalm 139, 23 - 24
Matouš 26, 41
1. Korintským 10, 12 - 14
Filipským 4, 8
Jakubův 4, 7
2. Petrův 2, 9
2. Petrův 3, 17
Když jsem vděčný Žalm 100
1. Tesalonickým 5, 18
Židům 13, 15
Na cestách Žalm 121
V těžkostech Žalm 16
Žalm 31
Jan 14, 1 - 4
Židům 7, 25
Když jsem vyčerpaný Žalm 90 Matouš 11, 28 - 30
1. Korintským 15, 58
Galatským 6, 9 - 10
Když mám starosti Matouš 6, 19 - 34
1. Petrův 5, 6 - 7

V životní krizi

Cizoložství Matouš 5, 27-32
1. Korintským 6, 9-11
Nesnáze Matouš 10, 16-39
Hněv Matouš 5, 22-24
Úzkosti Matouš 6, 19-34
Namyšlenost Lukáš 18, 9-14
Závist Marek 7, 21-23
Zločin Matouš 15, 17-20
Smrt Jan 11, 25-26
Pokrytectví Matouš 23, 27-28
Nemravnost Jan 3, 19-21
Rozvod Marek 10, 2-12
Pochyby Matouš 14, 28-31
Opilství Lukáš 21, 34-36
Nepřátelé Matouš 5, 43-48
Výmluvy Lukáš 14, 15-24
Marnotratnost 1. Timoteovi 6, 7-12
Nedůvěra Matouš 7, 24-27
Klam Zjevení 21, 8
Posuzování druhých Matouš 7, 1-5
Strach Lukáš 12, 5
Tělo Řím 13, 14
Chamntivost Lukáš 12, 15-31
Nenávist Matouš 5, 43-48
Nestřídmost Přísloví 20, 1
Posuzování Matouš 7, 1
Planá slova Matouš 7, 21
Chtíč Marek 4, 18-19
Pýcha 1. Janův 2, 15-17
Pomsta Matouš 5, 43-48
Povyšování se Lukáš 14, 11
Samospravedlnost Lukáš 18, 11-12
Hřích Jan 8, 34-36
Podřízení se 1. Petrův 2, 13-17
Rouhání Koloským 3, 8
Pokušení 1. Korintským 10, 13
Soužení Jan 16, 33
Láska ke světu 1. Janův 2, 15-17

O křesťanských ctnostech a charakteru

Život v hojnosti Jan 10, 10
Občanství Římanům 13, 1-7
Titovi 3, 1
Čistota 2. Korintským 7, 1
Posvěcení Římanům 12, 1-2
Spokojenost 1. Timoteovi 6, 6
Odvaha Žalm 27, 14
Pracovitost Římanům 12, 11
Daně Lukáš 20, 21-25
Vytrvalost Lukáš 21, 9-10
2. Timoteovi 2, 3
Víra Matouš 8, 5-13
Marek 11, 22-24
Věrnost Matouš 23-25
Odpuštění Marek 11, 23 a 26
Efezským 4, 31-32
Svoboda Jan 8, 31-36
Nést ovoce Jan 15, 1-8
Zbožnost Titovi 2, 11-14
Štěstí Matouš 5, 3-12
Svatost 1. Petrův 1, 13-16
Upřímnost 2. Korintským 8, 21
Úcta 1. Petrův 2, 17
Úcta k rodičům Matouš 15, 4
Naděje 1. Petrův 1, 13
Pokora Lukáš 18, 9-14
Filipským 2, 3-11
Radost Lukáš 10, 20
Jan 15, 11
Vlídnost Koloským 3, 12-13
Práce Jan 9, 4
Láska Lukáš 10, 27
1. Korintským 13
Poslušnost Lukáš 10, 27
1. Korintským 13
Vítězství Jan 16, 33
Zjevení 3, 12
Trpělivost Židům 10, 36
Pokoj Jan 14, 27
Římanům 12, 18
Vytrvalost Marek 13, 5-13
Modlitba Lukáš 11, 1-3
Efezským 6, 18
Myšlenky o dobru Filipským 4, 8
Čistota Matouš 5, 27-32
2. Timoteovi 2, 22
Čtení Bible Jan 5, 39
Žalm 1
Žalm 119, 97
Rozhodnutí Žalm 89, 7
Spravedlnost Matouš 5, 6
Matouš 6, 33
Upřímnost Filipským 1, 9-10
Stát pevně 1. Korintským 15, 58
Správcovství 1. Korintským 4, 2
2. Korintským 9, 6-7
Střízlovost 1. Tesalonickým 5, 6-8
Důvěra Žalm 37, 3-5
Přísloví 3, 5-6
Pravda Jan 14, 6
Jan 17, 17 Efezským 4, 14-15
Vítězství 1. Korintským 15, 57
1. Janův 5, 4
Bdělost Marek 13, 34-37
Uctívání Jan 4, 23-24
Horlivost Jan 2, 13-17
Jan 6, 27

Související články